Könyvtárhasználati szabályzat, Könyvtár Házirendje és Szabályzat a Nemdohányzók védelméről

 
Könyvtárhasználati Szabályzat
 
 
A Könyvtár jelen használati szabályzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. törvény, valamint Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiadott  Alapító Okirat rendelkezéseit figyelembe véve készült.
 
I. Használati jog
 
"A kulturális örökséghez tartozó javak szellemi birtokbavétele minden ember alapvető joga. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők."(1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről...)
 
A Községi és Iskolai Könyvtárunkat minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait igénybe veheti, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezően betartja. A Könyvtár egész területén tilos hangoskodni, étkezni és dohányozni! Kérjük kedves olvasóinkat, könyvtárlátogatóinkat, hogy szíveskedjenek a mobiltelefon használatát mellőzni és betartani a Könyvtár használati szabályzatát!
 
A Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását minden magyar állampolgár kezdeményezheti. A módosítási javaslatot az intézményvezetőhöz levélben kell eljuttatni. Az intézményvezető minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt arról, hogy a javaslat elfogadásra került-e, a módosítási javaslat beépült-e a Könyvtárhasználati Szabályzatba.
 
II. Községi és Iskolai könyvtár szolgáltatásai
 
 A Könyvtárban megkülönböztetünk beiratkozáshoz kötött, és a beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatásokat.
 
Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások: 
 
a könyvtár megtekintése, információ szolgáltatás a könyvtár és a könyvtári rendszer használatáról
a könyvtári feltáró eszközök (katalógusok) használata 
 
fénymásolás A/4 15,- Ft kétoldalas 30,- Ft, A/3 30,- Ft kétoldalas 60,- Ft 
internethasználat fél óra 100,- Ft egy óra 200,- Ft 
 
könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók, könyvtárhasználati foglalkozások
csoportos könyvtárlátogatások 
irodalmi, művészeti, tudományos rendezvények  
 
A számítógép és az internet használatának feltételei és rendjét a Számítógép-használati szabályzat tartalmazza.
 
Beiratkozással (olvasójeggyel) igénybe vehető szolgáltatások: (Ezek egy része ingyenesen, más része térítés ellenében illeti meg a beiratkozott olvasókat.)
 
2.1.Ingyenes szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára: 
a nyomtatott dokumentumok kölcsönzése 
a hírlapolvasó használata 
kézikönyvtár használata
a helyismereti gyűjtemény használata 
 
2.2.Térítéses szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára: 
nyomtatás számítógépes adatbázisból 20,- Ft/oldal 
fénymásolás A/4 15,- Ft kétoldalas 30,- Ft, A/3 30,- Ft kétoldalas 60,- Ft 
 
III. Beiratkozás
 
A beiratkozáshoz személyi igazolvány és/vagy útlevél szükséges. A 18 éven aluli diákoknak szülői jótállási nyilatkozat is szükséges. Egyéb szükséges adatok: munkahely, foglalkozás, lakhely.
 
Beiratkozáskor a közölt adatokban bekövetkező változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. 
 
A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről szóló előírások figyelembe vételével kizárólag könyvtári célra használja, azt másnak át nem ruházza, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.
 
A könyvtár használatára jogosító olvasójegyet a könyvtáros állítja ki, illetve érvényesíti. Az olvasójegy a beiratkozástól számított egy naptári évig érvényes. Az olvasójegy másra át nem ruházható. Jelezni kell az olvasójegy elvesztését, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a tulajdonost terheli. Az olvasójegy pótlása - elvesztés esetén - térítés ellenében történik. Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiállítottat. Amennyiben az mégis megkerülne, akkor az megsemmisítendő. Érvénytelen olvasójeggyel a kölcsönzés nem lehetséges. 
 
Beiratkozási díj:
 
Felnőtt olvasó: 600,- Ft 
 
Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól:
 

a 16 éven aluliak 

a 70 éven felüliek 
 
pedagógus igazolvánnyal rendelkezők 
 
más intézményben könyvtárosi munkakört betöltő dolgozók 
 
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak megtartásáért, a könyvek, dokumentumok épségének megőrzéséért. 
 
 
 
IV. Kölcsönzés
 
A könyvek, a kézikönyvtári bélyegzővel ellátottak kivételével kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő egy hónap, mely két alkalommal akár telefonon - ha nincs a dokumentumra előjegyzés - meghosszabbítható.
A kézikönyvtár könyveit – lexikonok, enciklopédiák kivételével – hétvégén: pénteken 18 órától hétfő 15,00 óráig kölcsönözzük.
 
A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők!
 
A folyóiratokat a legfrissebb számok kivételével hétvégén kölcsönözzük: pénteken 18 órától hétfő 15,00 óráig. 
 
Az olvasójegyre egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető. 
 
14 év alatt 2 db dokumentum kölcsönözhető.
 
Amennyiben az igényelt művet már kikölcsönözték, azt az olvasó előjegyeztetheti. A beérkezésről értesítést kap. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti ki. 
 
A saját állományból nem kielégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján is teljesíthetők a dokumentumok átkölcsönzése, vagy térítéses másolat formájában. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott könyvek határidejét a kölcsönző könyvtár határozza meg. 
 
A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmes olvasó a lejárat határidejét követő második héten felszólítást kap a kölcsönzött dokumentumok visszahozására. Az első felszólításkor postaköltség, a másodszori és minden további figyelmeztetés esetén a postaköltség mellett késedelmi díj is fizetendő / posta költség + 100 Ft késedelmi díj /. Ha az olvasó ezek után sem teljesíti a beiratkozáskor vállalt kötelezettségét, a követelést peres eljárás útján érvényesítjük.
Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII. 17) KM-PM. sz. együttes rendelet 20-22 §-sai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9.sz.) rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár.
 
Eljárás a kölcsönzött, de vissza nem hozott illetve elveszett dokumentumok esetén :
 
A vissza nem szolgáltatott dokumentumok értékét meg kell téríteni. Az elveszett vagy megsemmisült, vagy megrongált dokumentum esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 
- ha az elveszett dokumentumot – jellegénél fogva – egy másik példány érdemben pótolja, a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja.
- ha nem pótolja a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár – forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.
 
 
Helyben használat:
 
A könyvtár valamennyi részlegében elhelyezett dokumentumokat az olvasók maguk választják ki, de a könyvtárosok teszik vissza a helyére. 
 
Az időszaki kiadványok korábbi számait, valamint a szabadpolcon nem található dokumentumokat a könyvtárostól kell kérni. 
 
A hírlapok és az általános érdeklődésre igényt tartó időszaki kiadványok a hírlapolvasóban találhatók.
 
 Tájékoztatás:
A tájékoztató szolgálatot személyesen, levélben vagy telefonon bárki igénybe veheti. Általános illetve közhasznú tájékoztatás a teljes nyitvatartási időben kérhető.
 
Egyéb szolgáltatások:
 
Csoportos könyvtárlátogatások: Előzetes jelentkezés alapján fogadjuk az oktatási intézmények tanulócsoportjait.. 
 
A könyvtár olvasói és más érdeklődők részt vehetnek a könyvtár irodalmi, művészeti, ismeretterjesztő és tudományos rendezvényein. Kérésre meghívót küldünk. 
 
A valamilyen okból ágyhoz kötött, mozgáskorlátozott olvasóknak az igényelt dokumentumokat házhoz visszük. 
 
A hírlapolvasó használata:
 
Az itt elhelyezett időszaki kiadványok csak helyben használhatók. 
 
Az olvasói PC-munkaállomások használati rendje:
 
A gépek nyitvatartási időben használhatók.
Dokumentumok nyomtatása térítés ellenében lehetséges. 
A PC-ket csak a könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra, minden üzemzavart jelentsenek be a felügyeletet végző könyvtárosnál.(pl. az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.). 
A gépek programbeállításait nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftverterméket 
nem használhatnak behozott lemezeket.
A dokumentumok másolására a szerzői jogi törvény szabályai érvényesek, azt kérjük betartani. 
 
A használati szabályokat megszegő olvasókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket kezdeményezünk velük szemben!
 
 
Egyéb rendelkezések:
 
A könyvtárba behozott saját dokumentumokat - az azonosításhoz szükséges legfontosabb adatokat - fel kell jegyezni. Távozáskor a saját dokumentumokat ismét be kell mutatni. 
A közösséget, a társadalmi tulajdont sértő jelen szabályzatban foglaltakat figyelmen kívül hagyó olvasót a létesítménymenedzser meghatározott időre kizárhatja a könyvtár további használatából. 
A könyvtár egész területén tilos a dohányzás, valamint a mobiltelefonok használata. 
 
V. Községi és Iskolai Könyvtár olvasói terei, gyűjteményei
 
Kézikönyvtár: általános és szaklexikonok, enciklopédiák, monográfiák, tanulmányok, térképek, albumok
 
Hírlapolvasó: napilapok és folyóiratok 
 
Kölcsönző tér: szépirodalom A/Z , kötelező olvasmányok, szakirodalom, új könyvek, kölcsönző és
tájékoztató munkaállomás, katalógusok 
 
Fénymásoló, Olvasói PC munkaállomások 
 
VI. Nyitva tartás
 
A Könyvtár nyitva tartása:
 
Községi Könyvtár:
 
Hétfő:                     ZÁRVA
Kedd- péntek:   12:00-18:00
Szombat:             9:00-13:00
Vasárnap:              ZÁRVA
 
 
A könyvtár a fenti nyitva tartástól való eltérés esetén (ünnepi és/vagy nyári nyitva tartás, zárás) külön értesíti látogatóit, olvasóit.
 
 
 
 
 
Könyvtár házirendje
 
 
A könyvtárban csak nyitvatartási időben lehet tartózkodni. 
Az épületbe behozott és a fogasokon elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A könyvtár ételt, italt fogyasztani TILOS.
A könyvtárban mobiltelefont használni nem szabad.
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének, vagy a könyvtárosnak az engedélyével rakhatók ki.
A könyvtári dokumentumok használatakor ügyelni kell azok épségére, tisztaságára.
Az olvasói PC-munkaállomások használati rendje:
a gépek nyitvatartási időben használhatók.
dokumentumok nyomtatása térítés ellenében lehetséges
a PC-ket csak a felügyeletet ellátó könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra
minden üzemzavart jelentsenek be a felügyeletet végző könyvtárosná1.(p1. az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.)  
a gépek programbeállításait nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftverterméket  
nem használhatnak behozott lemezeket  
a dokumentumok másolására a szerzői jogi törvény szabályai érvényesek, azt kérjük betartani
A használati szabályokat megszegő olvasókat a géphasználattól eltiltjuk, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedéseket kezdeményezünk velük szemben!
Internet használat díja: 1 óra 200,-Ft
A számítógépnél csak egy személy tartózkodhat.(nem lehet csoportosan mögé állni.)
A könyvtár használata 16 év alatti fiataloknak és a 70 év feletti nyugdíjasoknak díjtalan. 
A 16 év feletti és 70 év alatti olvasóknak a beiratkozási díj:12 hónapra: 600,-Ft
Kivétel: diákoknak csak nappali tagozaton tanulók esetében jár a beiratkozási kedvezmény.
Felnőtteknek maximum 6 db, gyermekeknek 2 db könyv  kölcsönözhető.
A kölcsönzés ideje 1 hónap. A határidőre ki nem olvasott dokumentum kölcsönzési ideje meghosszabbítható. 
Elveszett, vagy megrongált könyvekért kártérítést kell fizetni (ez az adott könyv jelenlegi ára) Nem az, ami a könyvre rá van nyomtatva. 
Aki a könyvtári tartozását határidőre nem rendezi, felszólítást kap. 
A  könyvtárban dohányozni szigorúan tilos!!
A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó használótól a szolgáltatások teljesítését a könyvtár megvonhatja.
A könyvtárhasználók reklamációikkal, javaslataikkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak!
Almásfüzitő, 2014. május 1.
 
 
 
 
Bekéné Magyar Melinda 
intézményvezető
 
 
 
 
 
 
 
 
SZABÁLYZAT
 
A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL
 
 
Hatályba lépés ideje: 2012. április  01. 
 
A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi 
előírásokat, valamint a helyi sajátosságokat – a következők szerint határozza meg a nemdohányzók védelmével kapcsolatos előírásokat. 
 
I. A szabályzat tartalma 
 
A szabályzat tartalmazza:
- a szabályzat célját, 
- a szabályzat hatályát, 
- értelmező rendelkezéseket, 
- a dohányzási tilalmakat, 
- a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat, 
- a dohányzással kapcsolatos jelzések alkalmazásának rendjét, 
- a szabályzat tartalmának megismerését. 
 
II. A szabályzat célja, hatálya 
 
1. A szabályzat célja, hogy 
- biztosítsa az intézménybe járók dohányzással összefüggő egészségvédelmét, 
- a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét. 
 
2. A szabályzat hatálya 
A szabályzat területi hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben meghatározott 
Telephelyekre is. A szabályzat területi hatálya kiterjed továbbá az intézmény által szervezett 
2. számú mellékletben meghatározott rendezvényekre. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény dolgozóira, és az 1. számú mellékletben meghatározott telephelyek helyiségeiben tartózkodó egyéb személyekre, a 2. számú mellékletben meghatározott rendezvényen résztvevőkre. 
 
III. Értelmező rendelkezések 
A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni: 
1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése. 
2. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa  és más fogyasztási 
dohány, vagy egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú 
termék. 
3. Rendezvény: a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény  2. §-ának 1)-2) 
pontjában meghatározott, valamint gazdasági, kulturális, sport, egyházi, érdekvédelmi céllal, legalább 3 személy  egyidejű jelenlétével létrejött szervezett összejövetel, illetve esemény. 
4. Az intézmény által hivatalosan szervezett rendezvények, ünnepségek, függetlenül azok zárt, vagy nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől. 
 
5. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag 
lehatárolt létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos 
légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezések 
útján biztosított. 
 
IV. Dohányzási tilalmak 
1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma 
Figyelemmel az 1999. évi XLII. Törvény 2. § (2) b)-c) pontjaira, valamint a  (4) 
bekezdésére, az intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. 
A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár valamennyi telephelye területén dohányterméket árusítani tilos. 
2. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása 
A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása: minden, az intézmény feladatkörében 
eljáró személy, dolgozó (továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata. 
A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a jogsértés haladéktalan befejezésére. Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, köteles: 
- az érintett személyt felszólítani az intézmény elhagyására, illetve 
- kezdeményezni a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó tilalmak megszegésére vonatkozó eljárás lefolytatását. 
 
V. A  nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok 
A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, valamint az intézmény valamennyi rendelkezésre jogosult dolgozója. 
1. Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy 
- ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását, 
- ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát. 
2. A rendelkezésre jogosult személyek feladata, hogy 
- gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási korlátozást megszegők ellen – a szabályzatban meghatározottak szerint –fellépjenek,  
jelzik, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik. 
 
VI. A dohányzással kapcsolatos jelzések 
A intézmény helyiségeiben egyértelműen, mindenki számára jól áthatóan ki kell függeszteni a nem dohányzó jelzést. 
A dohányzással kapcsolatos jelek meglétéért az intézményvezető tartozik felelősséggel. 
A dohányzással kapcsolatban alkalmazandó jelek és helyiségek megnevezését melléklet 
tartalmazza. 
 
VII. A szabályzat tartalmának megismertetése 
1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának meg kell ismernie, ennek tényét aláírásukkal kötelesek elismerni. 
A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal szemben fegyelmi eljárás folytatható. 
2. A szabályzat tartalmának megismertetéséről legalább kétévenként, illetve a szabályzatban történő változás esetén azonnal gondoskodni kell. 
3. A szabályzat tartalmának megismerhetősége érdekében egy példányt el kell helyezni 
az intézmény könyvtárában, közzé kell tenni az intézmény honlapján. 
 
 
VIII. Záró rendelkezések 
Jelen szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 
Almásfüzitő, 2012. április 1.
 
 
Hungarian English German Slovak
 

Támogató

10